ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

1.

81.411.1

А 43

   Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.]. Вип. 29 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [голов. ред.: Л. І. Шевченко]. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 244 с. – Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

2.

81(4УКР)

А 87

   Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [Є. Чернухін та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 304 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

3.

83.3(4БОЛ)6

Б 46

Бенатова, И. М.

   Баллада в болгарской литературе 20-30-х годов ХХ века / И. М. Бенатова. – Львов : Изд-во Львов. политехники, 2015. – 366 с., [4] л. ил. – Библиогр.: с. 220-234.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

4.

81.432.1я2

В 31

Верба, Г. В.

   Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – Київ : Логос, 2013. – 342 с. – (Учням та абітурієнтам).

            К-сть прим.:  2  (ВА. – 2)

 

5.

83я73

Г 15

Галич, О. А.

   Історія літературознавства : підруч. для студентів ВНЗ / О. А. Галич. – Київ : Либідь, 2013. – 392 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

            К-сть прим.:  4  (СГЛ. – 1, ВА. – 3)

 

6.

81.411.1-92

Д 69

Дорошенко, Т. С.

   Сучасний український правопис : [навч. посіб. : довідник] / Т. С. Дорошенко, І. А. Череп. – Харків : Торсінг плюс, 2011. – 320 с. – (Шкільна шухляда). – Додатки.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

7.

81.416.1-923

И 20

Иванова, Т. А.

   Старославянский язык : учебник / Т. А. Иванова. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Авалонь : Азбука-классика, 2008. – 238 с. – (Университетская классика). – Словарь. – Библиогр.: с. 235.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

8.

81.411.1-92

К 59

Козачук, Г. О.

   Українська мова для абітурієнтів : навч. посіб. для вступників до ВНЗ / Г. О. Козачук. – 7-е вид., стер. – Київ : Вища шк., 2006. – 288 с.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

9.

81.0я73

К 75

Кочерган, М. П.

   Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. – Київ : Академія, 2000. – 368 с. – (Альма-матер). – Покажч.: предм., імен., мов. – Бібліогр.: с. 333-335.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

10.

81.411.1-923

Л 38

Левчук, І. П.

   Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посіб. / І. П. Левчук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики, Каф. історії та культури укр. мови. – Вид. 2-е, допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 220 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 203-207.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

11.

80я54

П 78

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Проблеми слов’янознавства : [зб. наук. пр.]. Вип. 63 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: В. Чорній та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – Текст: укр., рос., англ.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

12.

81.411.1-92

М 31

Масицька, Т. Є.

   Сучасна українська мова. Синтаксис : навч.-метод. матеріали для студентів 3, 4 курсів напряму підготовки 6.020303 "Філологія" (Укр. мова і літ.) ден. форми навчання / Т. Є. Масицька ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики, Каф. укр. мови. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 92 с. – Додаток. – Бібліогр.: с. 84-86.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

13.

81

М 74

   Мовні універсалії у міжкультурній комунікації : зб. тез : [матеріали V Міжнар. наук.-практ. семінару, Луцьк, 20 берез. 2015 р.] / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: О. П. Черняк та ін.]. – Луцьк : Іванюк В. П., 2015. – 302 с. – Бібліогр. в кінці тез.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

14.

82.3(7=США)

Н 30

   Народ, да! : Из американского фольклора : сборник : перевод с английского / [сост. Н. Шерешевская и Т. Голенпольский]. – Москва : Правда, 1983. – 480 с. : ил.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

15.

81.41

Н 34

   Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доповідей Міжнар. наук. конф. до Дня слов’ян. писемності і культури, Київ, 21 трав. 2015 р. / НАН України [та ін.]; [редкол.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 210 с. – Бібліогр. в кінці ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

16.

83.3(4УКР)6

Н 37

   Наш дім - наш храм / [ред. В. А. Кокіна]. – Київ : Рад. письменник, 1989. – 104 с. – (Роздуми письменника).

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

17.

83.3(4УКР)6-8

Н 37

   Наш Дімаров : Статті. Інтерв’ю. Спогади. Листи. Присвяти / [упоряд. Є. Дімарова]. – Київ : Фенікс, 2015. – 328 с., 1 арк. портр. : іл. – (Життя славетних). – Життєпис А. Дімарова. – Бібліогр.: с. 321.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

18.

83.3(4УКР)5-8

П 45

   Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862) : Твори. Критичні та історико-літературні матеріали / Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. О. Є. Петренко]. – Київ : Профі, 2015. – 586 с. – Прізвище упоряд. подано на тит. с. – Бібліогр.: с. 558-585.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

19.

81.471.1-923

П 58

Попова, И. Н.

   Грамматика французского языка : Практический курс = Cours pratique de grammaire francaise : учебник для студентов вузов / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – Изд. 12-е, перераб. и доп. – Москва : Нестор Академик, 2008. – 476 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

20.

80.4я54

П 78

   Проблеми славістики : наук. часоп. № 4 / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. академ. дім ; [голов. ред. В. С. Зубович]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2001. – 76 с. – До 200-річчя від дня народж. В. І. Даля. – Бібліогр. в кінці ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

21.

81.0я73

Р 54

Рись, Л. Ф.

   Einfuhrung in die kommunikative Linguistik = Вступ до комунікативної лінгвістики : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Ф. Рись ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т інозем. філології, Каф. нім. філології. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 192 с. : іл. – Глосарій. – Бібліогр. в кінці теми.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

22.

83.3(4УКР)

Р 69

Романишина, Н. В.

   Українська художня мала проза: теоретико-методичні аспекти вивчення : монографія / Н. В. Романишина ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Рівне : Принт Хауз, 2013. – 576 с. – Бібліогр.: с. 523-575.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

23.

81.471.1-4

Р 89

   Русско-французский словарь : ок. 50000 слов / сост.: Л. В. Щерба, М. И. Матусевич ; под общ. ред. Л. В. Щербы ; под ред. Д. В. Сеземана. – Изд. 8-е, стер. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1962. – 852 с.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

24.

81.461-923

С 44

Скорина, Л. П.

   Латинська мова для юристів : підруч. для ВНЗ / Л. П. Скорина, Л. П. Чуракова ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Атіка, 2009. – 416 с. – Латин.-укр. слов.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

25.

81.411.1

С 50

Смаль-Стоцький, Р.

   Українська мова в Совєтській Україні / Р. Смаль-Стоцький ; Наук. т-во ім. Шевченка. – 2-е пошир. вид. – Нью-Йорк [та ін.] : НТШ, 1969. – 318 с. – (Бібліотека українознавства ; ч. 28).

            К-сть прим.:  2  (РІВ. – 1, ВЗФ. – 1)

 

26.

80я54

С 91

   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : (зб. наук. пр.). Вип. 19 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород : Говерла, 2014. – 190 с. – Присвяч. 90-річчю від дня народж. проф. В. І. Добоша. – Бібліогр. в кінці ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

27.

81.411.1-923

У 45

   Українська мова за професійним спрямуванням : зб. тест. завдань для студентів ВНЗ / С. К. Богдан, Л. В. Голоюх, І. П. Левчук, С. М. Локайчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 3-є вид., перероб. та допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 196 с. – Бібліогр.: с. 183-188.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

28.

80я43

У 45

   Українська філологія: традиції та сучасність = Ukrainian Philology: : зб. наук. пр. Вип. 14. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Філол. ф-т ; [редкол.: Т. Салига та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 634 с. – (Українська філологія: школи, постаті, проблеми). – До 160-річчя засн. каф. укр. словесності у Львів. ун-ті. – Бібліогр. в кінці ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

29.

83.3(4УКР)5-8

Ф 83

   Іван Франко - митець і мислитель : зб. доп. для відзначення 125-річчя народин і 65-річчя смерті І. Франка / ред. Є. Федоренко. – Нью-Йорк [та ін.] : Shevchenko Scientific Society, 1981. – ХІІ, 212 с., 1 арк. портр. : іл. – (Записки Наукового товариства ім. Шевченка ; т. 198 ; Філологічна секція). – Текст: укр., англ.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

30.

81.471.1-4

Ф84

   Французско-русский словарь / сост. К. А. Ганшина. – Изд. 4-е, стер. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1960. – 904 с.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

31.

81.471.1-4

Ф 84

   Французско-русский фразеологический словарь : ок. 35000 фразеол. единиц / сост.: В. Г. Гак [и др.] ; под ред. Я. И. Рецкера. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1963. – 1112 с.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

32.

83.3(4УКР)5-8

Ш 37

   Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів / АН УРСР, Центр. наук. б-ка ; [упоряд.: А. Г. Адаменко та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1966. – 492 с., [3] арк. іл. – Покажч. імен.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

33.

81.411.1-923

Ш 37

Шевчук, С. В.

   Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 694 с. – Додатки.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

34.

81.411.1-923

Ш 37

Шевчук, С. В.

   Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 3-є вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 696 с. – Додатки.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

35.

81я73

Ш 95

Шулежкова, С. Г.

   История лингвистических учений : учебное пособие : для студентов / С. Г. Шулежкова. – 3-и изд., испр. – Москва : Флинта : Наука, 2007. – 406 с. – Указ. имен. – Библиогр. в конце разд.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

36.

81.411.1-923

Я 93

Яцимірська, М. Г.

   Сучасна українська мова. Пунктуація : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. Г. Яцимірська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 288 с. – Бібліогр.: с. 281-282.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

37.

83.3(4НІМ=УКР)

S 816

Stefanowska, L.

   Mission Impossible : MUR i odrodzenie ukrainskiego zycia literackiego w obozach dla uchodzcow na terytorium Niemiec, 1945-1948 / L. Stefanowska. – Warszawa ; Iwano-Frankiwsk : Uniw. Warszawski, 2013. – 344 s. : il. – (Seria monograficzna: W kregu jezyka, literatury i kultury ; t. 1). – Bibliogr.: s. 321-333.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

38.

83.3(4НІМ=УКР)

S 816

Stefanowska, L.

   Mission Impossible : MUR i odrodzenie ukrainskiego zycia literackiego w obozach dla uchodzcow na terytorium Niemiec, 1945-1948=Mission Impossible : МУР і відродження українського літературного життя у таборах ... на території Німеччини, 1944 -1948. Ч. 2 : Antologia tekstow zrodlowych=Антологія першоджерел / L. Stefanowska. – Warszawa : Uniw. Warszawski, 2014. – 656 с. : il. – Біогр. інформ., бібліогр. першодруків.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)