ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

47.

86.3(4УКР)

І-90

   Історія релігій в Україні, 2015 р. : наук. щорічник. Кн. 1 / Ін-т релігієнавства - філ. Львів. музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. Капраль та ін.]. – Львів : Логос, 2015. – 656 с. – Відомості про авт. – Бібліогр.: в кінці кожного розд.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

48.

86.3(4УКР)

І-90

   Історія релігій в Україні, 2015 р. : наук. щорічник. Кн. 2 / Ін-т релігієнавства - філ. Львів. музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. Капраль та ін.]. – Львів : Логос, 2015. – 540 с. – Відомості про авт. – Бібліогр.: в кінці кожного розд.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

49.

65.049я73

І-98

Іщук, С. І.

   Географія промислових комплексів : підручник / С. І. Іщук, В. О. Гладкий ; М-во освіти і науки україни. – Київ : Знання, 2011. – 376 с. : іл., табл. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – Слов. термінів і понять. - Додатки. – Бібліогр.: 357-362.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

50.

63.3(4УКР)6

К 24

Кармазіна, М. С.

   Між історією і політикою : [збірник] / М. С. Кармазіна. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2015. – 560 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

51.

88.49я73

К 26

Карпенко, Є. В.

   Основи психотренінгу : навч. посіб. / Є. В. Карпенко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Львів; Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2015. – 76 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

52.

63.3(0)6

К 28

Кассис, В. Б.

   За фасадом разведок / В. Б. Кассис, Л. С. Колосов. – Москва : Известия, 1984. – 304 с.

            К-сть прим.:  1  (СІЛ. – 1)

 

53.

65я54

К 38

Київський інститут бізнесу та технологій.

   Вісник : [збірник]. Вип. 1(26) / Київський інститут бізнесу та технологій ; Київ. ін-т бізнесу і технологій ; [редкол.: В. В. Пастухова та ін.]. – Київ : КІБіТ, 2015. – 104 с. : іл., табл. – Текст анот.: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

54.

67.405(4УКР)

К 57

   Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики : наук.-практ. вид. / за ред. П. Д. Пилипенка. – Київ : Істина, 2010. – 464 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

55.

65.30

К 61

Колодійчук, А. В.

   Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції : монографія / А. В. Колодійчук ; М-во освіти і науки україни, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний університет". – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 324 с. : іл., табл. – Додатки.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

56.

63.3(4УКР)6-8

К 62

Колянчук, О.

   Генералітет українських визвольних змагань : біограми генералів та адміралів укр. військ. формацій першої половини ХХ ст. / О. Колянчук, М. Литвин, К. Науменко. – Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 1995. – 286 с. : іл. – 80-річчю Української революції присвячується. - Про авт.

            К-сть прим.:  1  (СІЛ. – 1)

 

57.

86.29(2)

К 63

   Кому это выгодно? : сборник / сост. Н. А. Забережьев. – Киев : Политиздат, 1980. – 144 с.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

58.

63.3(4УКР)6

К 65

   Конференція Українських Націоналістів : матеріали й док. – Київ : Конгрес Укр. націоналістів (КУН), 1992. – 244 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

59.

60.5

К 77

Кравчук, А.

   Традиційна орієнтація : Міфи та факти щодо ЛГБТ / А. Кравчук. – Київ : Центр "Наш світ", 2015. – 74 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

60.

65.262я73

К 79

   Кредитування і контроль : підручник : для студентів ВНЗ / Т. С. Смовженко, Р. А. Слав’юк, Р. Р. Коцовська, В. Б. Шатковська-Шморгай ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банків. справи ; за ред. Т. С. Смовженко, Р. А. Слав’юка. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 376 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 293-296.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

61.

67.410.2(4УКР)

К 82

   Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практич. комент. / за заг. ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленіна. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Харків : Одіссей, 2010. – 944 с

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

62.

63.3(0)321

К 86

Ксенофонт

   Анабазис / Ксенофонт ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Нью-Йорк [та ін.] : НТШ, 1986. – 238 с. : іл. – Старовин. монети й міри, дод., покажч. імен.

            К-сть прим.:  1  (СІЛ. – 1)

 

63.

88.4

К 89

Кузнєцов, М. А.

   Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : [монографія] / М. А. Кузнєцов, К. І. Фоменко, О. І. Кузнецов. – Харків : ХНПУ, 2015. – 336 с. : іл. – Бібліогр.: с. 195-215.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

64.

63.3(4УКР)я2

К 89

Кузьмін, Ю. В.

   Гощанщина в іменах : [довідник] / Ю. В. Кузьмін. – Рівне : Вид. О. Зень, 2009. – 320 с. – Бібліогр.: с. 315-319.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

65.

63.3(0)321

К 91

Кун, М. А.

   Легенди і міфи Давньої Греції / М. А. Кун. – Київ : Академія, 2010. – 448 с. : іл. – (Серія "Альма-матер").

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ВА. – 1)

 

66.

65.052.2я73

К 90

Кулинич, М. Б.

   Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освітно-проф. прогр. бакалавра в галузі знань "Економіка і підприємництво" / М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Вид. 2, допов. і перероб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 372 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 326-330. 

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

67.

63.3(4УКР)5-8

К 90

Кулиняк, Д. І.

   Соловецький в’язень : Останній кошовий Січі Запорізької : іст. нарис / Д. І. Кулиняк. – Київ : Рад. письменник, 1991. – 72 с.

            К-сть прим.:  1  (СІЛ. – 1)

 

68.

63.3(0)я73

К 90

   Культурологія : для студентів вищ. навч. закл. / Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, А. О. Кондратюк, С. А. Сироватський ; за ред. Т. Б. Гриценко. – 3-є вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 390 с., [16] арк. іл. – Бібліогр. в кінці розд.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

69.

65.261

К 90

Кульчицький, М. І.

   Фінансове територіальне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин : монографія / М. І. Кульчицький, О. В. Заброцька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 336 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 314-335.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

70.

63.4я7

К 95

Кучинко, М. М.

   Біблійно-церковна археологія : навч. посіб. / М. М. Кучинко ; Укр. православ. церква Київ. патріархат, Волин. православ. богослов. акад. – Луцьк : Надстир’я : Ключі, 2014. – 268 с. : іл. – Бібліогр.: с. 263-264.

            К-сть прим.:  1  (СІЛ. – 1)

 

71.

67.400(4УКР)

К 96

Куян, І. А.

   Суверенітет: проблеми теорії і практики : Конституційно-правовий аспект : монографія / І. А. Куян ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Академія, 2013. – 560 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

72.

67.410.2(4УКР)я73

Л 68

Лобойко, Л. Н.

   Уголовно-процессуальное право : учеб. пособие : курс лекций / Л. Н. Лобойко ; М-во внутр. дел Украины, Днепропетр. гос. ун-т внутр. дел. – Изд. 2-е. – Харьков : Одиссей, 2008. – 672 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

73.

63.3(4УКР)62

Л 84

Лук’яненко, Л. Г.

   З часів неволі. Кн. 4 : Країна Моксель / Л. Г. Лук’яненко. – Київ : Фенікс, 2010. – 520 с. – Покажч. імен.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

74.

63.3(4УКР)624

Л 84

Лук’яненко, Л. Г.

   Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : Відповідь генералові Іщенку / Л. Г. Лук’яненко. – Київ : Козаки, 2006. – 48 с. – Бібліогр.: с. 47.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

75.

63.3(4УКР)6

Л 84

Лук’яненко, Л. Г.

   Хто такі республіканці?. Ч. 2 / Л. Г. Лук’яненко. – Київ : [б. в.], 2010. – 88 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

76.

67я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. № 807 : Юридичні науки / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Ортинський. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 256 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

77.

63.4я73

Л 93

Любичев, М. В.

   Практикум з основ археології : навч.метод. посіб. для студ. 1 курсу іст. ф-ту для практ. занять з курсу "Основи археології" / М. В. Любичев, К. В. Мизгін, К. Г. Варачова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Іст. ф-т, Навч.-дослід. лаб. Германо-Слов’ян. археолог. експедиції. – Харків : С. А. М., 2014. – 132 с. : іл. – Додатки.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

78.

65.291я73

Л 97

Лялюк, А. М.

   Маркетинг : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. М. Лялюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 228 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 220-225.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

79.

67.3(0)я73

М 15

Макарчук, В. С.

   Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. : [для студ.ВНЗ] / В. С. Макарчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 6-е, допов. – Київ : Атіка, 2010. – 624 с. – Додатки.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

80.

63.3(4УКР)61

М 15

Макарчук, С. А.

   Українська Республіка галичан : нариси про ЗУНР / С. А. Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 192 с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-190.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

81.

86.25

М 15

Макдауэлл, Д.

   Обманщики : Во что верят приверженцы культов. Как они заманивают последователей / Д. Макдауэлл, Д. Стюарт. – Москва : Протестант, 1995. – 224 с. – Бібліогр.: с. 222-223.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

82.

63.3(4УКР)62

М 24

Мануйлик, О. Т.

   Топкими болотами Волині і Полісся : [спогади] / О. Т. Мануйлик. – Рівне : Рівнен. друк., 2006. – 416 с. : іл. – Імен. покажч.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

83.

88.5

М 42

   Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів : монографія / за наук. ред. Л. А. Найдьонової, Н. І. Череповської. – Київ : Міленіум, 2014. – 348 с. – Бібліогр. в кінці кожного розд.

            К-сть прим.:  5  (СГЛ. – 2, ЮПЛ. – 1, ВА. – 2)

 

84.

76.0

М 48

Мельник, Г. С.

   Общение в журналистике: секреты мастерства / Г. С. Мельник. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 216 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

85.

67.400

М 48

Мельничук, О. С.

   Міська правова система: теоретичні та нормативні засади : монографія / О. С. Мельничук ; М-во освіти і науки україни, Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса : Фенікс, 2015. – 408 с. – Бібліогр.: с. 357-404.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

86.

60.5

М 54

   Методы сбора информации в социологических исследованиях. В 2 кн. Кн. 1 : Социологический опрос / отв. ред. В. Г. Андреенков, О. М. Маслова. – Москва : Наука, 1990. – 232 с. : ил. – Библиогр.: с. 223-230.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

87.

60.5

М 54

   Методы сбора информации в социологических исследованиях. В 2 кн. Кн. 2 : Организационно-методические проблемы опроса. Анализ документов. Наблюдение. Эксперимент / отв. ред. В. Г. Андреенков, О. М. Маслова. – Москва : Наука, 1990. – 224 с. – Библиогр.: с. 215-219.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

88.

63.3(2)6

М 59

Микулин, А.

   Концентраційні табори в Совєтському Союзі / А. Микулин. – [Б. м.] : Закорд. частини ОУН, 1958. – 228 с. – (Бібліотека українського підпільника. Серія друга ; ч. 2). – Бібліогр.: с. 225-227.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

89.

86.391

М 59

Микушина, Т. Н.

   Добро и Зло : Частное прочтение "Тайной Доктрины" Е. П. Блаватской / Т. Н. Микушина. – Омск : СириуС, 2008. – 166 с. : ил.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

90.

86.391

М 59

Микушина, Т. Н.

   Как избежать катаклизмов / Т. Н. Микушина. – Омск : СириуС, 2012. – 276 с. : ил.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

91.

86.391

М 59

Микушина, Т. Н.

   Сутры Древнего Учения / Т. Н. Микушина. – Омск : СириуС, 2012. – 224 с. : ил.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

92.

63.3(4УКР-4ВОЛ)

М 62

   Минуле і сучасне Волині та Полісся. Бібліотеки - осередки культури, освіти, науки: шлях довжиною у 75 років : наук. зб. : матеріали LIV Волин. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 75-річчю від дня заснування Волин. держ. обл. універс. наук. б-ки ім. О. Пчілки, 28 трав. 2015, м. Луцьк. Вип. 54 / [редкол.: Г. В. Бондаренко, А. М. Силюк, Л. А. Стасюк]. – Луцьк : Терези : Сікачова В. А., 2015. – 180 с. – Бібліогр. в кінці ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

93.

63.3(4УКР)

М 69

Михальчук, Р. Ю.

   Мізоч: трагічні сторінки історії, 1939-1955 / Р. Ю. Михальчук. – Рівне : Вид. О. Зень, 2010. – 258 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1     2     3     4

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)