ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

89.

65.24я73

К 64

Коновалова, О. В.

   Охорона праці в галузі : Практикум : навч. посіб. / О. В. Коновалова ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 98 с. : табл. – Додатки. – 40.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 2, ВА. – 1)

 

90.

67.99(4УКР)

К 71

Косович, В. М.

   Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти : монографія / В. М. Косович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 568 с. : табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 496-536. – 64.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

91.

85.10

К 72

Костин, В. И.

   Язык изобразительного искусства / В. И. Костин, В. А. Юматов. – Москва : Знание, 1978. – 112 с. – (Народный университет. Факультет литературы и искусства). – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

92.

60.5

К 73

Котова-Олійник, С.

   Гендерна абетка для українських медіа / С. Котова-Олійник, Б. Стельмах, О. Ярош. – Луцьк : Терен, 2013. – 106 с. : іл. – Бібліогр.: с. 104-106. – 30.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

93.

65.305(4УКР-4ВОЛ)

К 82

Кривов’язюк, І. В.

   Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках : монографія / І. В. Кривов’язюк, І. О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т, Волин. ін-т економіки та менеджмент. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2009. – 216 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 176-189. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

94.

67.408(4УКР)я73

К 82

   Кримінальне право України. Загальна частина : альб. схем : навч. посіб. / В. Я. Горбачевський, І. А. Вартилецька, О. В. Микитчик, В. С. Плугатар ; М-во внутр. справ, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Прав. єдність, 2015. – 212 с. – Бібліогр.: с. 197-211. – 85.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

95.

67.410.2(4УКР)я73

К 82

   Кримінальний процес : підруч. для студентів ВНЗ / В. В. Коваленко, Л. Д. Удалова, Д. П. Письменний, В. В. Рожнова ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ ; за ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 544 с. – Бібліогр. в кінці кожн. гл. – 155.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 2)

 

96.

65.27(4УКР)я73

К 83

Кропельницька, С. О.

   Соціальне страхування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. О. Кропельницька, Т. В. Солоджук. – [Вид. 2-е, перероб. та допов.]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 336 с. : іл. – Покажч.: імен., предм. – Бібліогр.: с. 292-298. – 105.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 2, ВА. – 1)

 

97.

65.262я73

К 84

Круш, П. В.

   Гроші та кредит : навч. посіб. для студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації / П. В. Круш, В. Б. Алексєєв ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 216 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-213. – 46.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

98.

65.262я73

К 84

Круш, П. В.

   Інфляція: суть, форми та її оцінка : навч. посіб. для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації / П. В. Круш, О. В. Клименко ; Нац. техніч. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 288 с. : іл. – Тести. - Додатки. – Бібліогр.: с. 239-245. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

99.

65.43я73

К 88

Кудла, Н. Є.

   Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Н. Є. Кудла ; М-во освіти інауки України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 152 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-151. – 60.00.

            К-сть прим.:  3  (СПЛ. – 2, ВА. – 1)

 

100.

65.43я73

К 88

Кудла, Н. Є.

   Управління якістю в туризмі : підручник : [для студентів ВНЗ] / Н. Є. Кудла ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 328 с. : іл., табл. – Покажч.: предм., імен. - Корот. слов. термінів з упр. якістю в туризмі. – Бібліогр.: с. 302-313. – 90.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 2, ВА. – 1)

 

101.

65.24

К 90

Куликов, Г. Т.

   Мотивация труда наемных работников / Г. Т. Куликов ; Ин-т демографии и соц. исслед. НАН Украины. – Киев : Ин-т демографии и соц. исслед. НАН Украины, 2006. – 244 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 232-240. – 25.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

102.

65.052я73

Л 46

Лень, В. С.

   Стандарти бухгалтерського обліку в Україні : [навч. посіб. для студентів ВНЗ екон. спец.] / В. С. Лень. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 440 с. : табл. – 76.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

103.

65.24(4УКР)

Л 63

Лісогор, Л. С.

   Формування ринку праці в Україні : монографія / Л. С. Лісогор ; Ін-т економіки НАН України. – Київ : Ін-т економіки НАНУ, 2003. – 296 с. : табл. – Бібліогр.: с. 283-294. – 22.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

104.

63.3(4УКР-4ВОЛ)я54

Л 64

   Літопис Волині : всеукр. наук. часоп. Чис. 12 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 108 с. – Відомості про авт. – 41.00.

            К-сть прим.:  5  (СГЛ. – 2, СІЛ. – 1, НБВ. – 1, ВА. – 1)

 

105.

60.52я73

Л 74

Ломачинська, І. М.

   Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. М. Ломачинська, Ю. П. Якимюк, Л. В. Ломачинська ; М-во освіти і науки України ; за заг. ред. І. М. Ломачинської. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 336 с. – Термінол. слов. – Бібліогр.: с. 324-334. – 145.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

106.

86.37

Л 86

   Луцьке Євангеліє XIV століття. – Вид факсиміл. типу. – Київ : Горобець, 2011. – [262] с. + 1 бр. – (Пам’ятки рукописного мистецтва). – Кн. описана по дод. – 700.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

107.

86.37

Л 86

   Луцький Псалтир 1384 року / [вид. кн. опікувалися архімандрит Онуфрій, М. Бондарук, В. Марчук]. – Вид. факсиміл. типу. – Київ : Горобець, 2013. – 512 с., [1] арк. тексту (крилична азбука) : іл. – 500.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

108.

65я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук.-приклад. пр.]. № 779 : Проблеми економіки та управління / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. Й. М. Петрович. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 236 с. : іл., табл. – Текст: англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

109.

65я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. № 789 : Логістика / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. Є. В. Крикавський. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 184 с. : іл., табл. – Текст: англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

110.

65я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук.-приклад. пр.]. № 799 : Проблеми економіки та управління / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. Й. М. Петрович. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

111.

67я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. № 801 : Юридичні науки / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Ортинський. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 240 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

112.

65я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук.-приклад. пр.]. № 778 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 384 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 60.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

113.

85я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. Вип. 13 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; [редкол.: І. Безгін та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 272 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 56.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

114.

66.4я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини : зб. наук. пр. Вип. 32 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: М. Мальський та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 252 с. – Текст анот.: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 90.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

115.

66.4я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини : зб. наук. пр. Вип. 33 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: М. Мальський та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 340 с. : іл., табл. – Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 58.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

116.

65.291я73

Л 93

Любенко, Н. М.

   Фінанси підприємств : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. М. Любенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 264 с. : табл. – Терміна та визначення. – Бібліогр.: с. 257-262. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

117.

65.262я73

Л 96

Лютий, І. О.

   Банківський маркетинг : підруч. для студентів ВНЗ / І. О. Лютий, О. О. Солодка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 776 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 729-738. – 100.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

118.

65.43я2

М 21

Мальська, М. П.

   Англо-український словник термінів сфери туризму / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. Котловський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 448 с. – 120.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

119.

66.4(4УКР)я7

М 21

Мальська, М. П.

   Основи європейської інтеграції : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 320 с. – Додаток. – Бібліогр.: с. 280-304. – 90.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1, ВА. – 1)

 

120.

76.0

М 38

Мащенко, І. Г.

   Телебачення України. Т. 2 : Телебачення de jure / І. Г. Мащенко. – Київ : Тетра, 2000. – 528 с., 1 арк. портр. – Бібліогр.: с. 524-525. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

121.

63с51

М 64

Мирошниченко, В. О.

   Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності (для спеціальності - Історія) : навч. посібн / В. О. Мирошниченко ; за ред. Баханова К. О. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 296 с. – Слов. основ. термінів, тести заг. контролю, запитання підсумк. контролю, дод. – Бібліогр.: с. 255-268. – 85.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1, ВА. – 1)

 

122.

66.3(4УКР)

М 66

Митко, А. М.

   Інформаційна демократія: реалії та виклики часу : монографія / А. М. Митко ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 400 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 356-397. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

123.

66.0я73

М 66

Митко, А. М.

   Політична аналітика : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / А. М. Митко ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 220 с. – Додатки. – Бібліогр. в кінці кожн. розд. – 40.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 2, СІЛ. – 1)

 

124.

65.52

М 69

Михасюк, І. Р.

   Глобалізація і єврорегіоналізація = Globalizacja i euroregionalizacja / І. Р. Михасюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Вища шк. інформатики і упр. в Жешуві. – Львів ; Жешув : Укр. технології, 2005. – 192 с. : іл., табл. – До року України в Польщі. - Додатки. – Бібліогр.: с. 184-187. – 23.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

125.

65.5я73

М 58

   Міжнародна економіка : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 384 с. : іл., табл. – Термінол. слов. – Бібліогр.: с. 381-382. – 110.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 2, ВА. – 1)

 

126.

65.428я73

М 58

   Міжнародна торгівля : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, О. В. Мірошниченко, А. А. Наумчик ; М-во освіти і науки України; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, О. В. Мірошниченка. – 3-є вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 668 с. : іл., табл. – Додатки. – 90.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

127.

65.268я73

М 58

   Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева ; М-во освіти і науки України ; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 648 с. – 150.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

128.

88.22я73

М 82

Москалець, В. П.

   Зоопсихологія і порівняльна психологія : підручник : для студентів ВНЗ / В. П. Москалець ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 200 с. – Термінол. слов. – Бібліогр.: с. 196-198. – 85.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 2, ВА. – 1)

 

129.

65.52

М 82

Москалик, Р. Я.

   Міжнародне поширення технологій у глобалізованій економіці : монографія / Р. Я. Москалик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 378 с. : табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 331-367. – 57.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

130.

67.400(0)я73

М 89

Музика-Стефанчук, О. А.

   Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / О. А. Музика-Стефанчук ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта [та ін.], 2009. – 224 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 171-202. – 52.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

1     2     3     4     5     6

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)