ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

 

85.11я54

С 91

   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. Вип. 42 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; [відп. ред. М. М. Дьомін]. – Київ : КНУБА, 2016. –  : іл. – Укр., рос. – Бібліогр.: в кінці кожн. ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63я54

С 92

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

   Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 3 (328) : Серія : Історичні науки / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; СНУ ім. Лесі Українки ; редкол.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – Наші авт. – 137.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63я54

С 92

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

   Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 7 (308) : Серія : Історичні науки / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; СНУ ім. Лесі Українки ; редкол.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – Наші авт. – 137.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

60я54

С 92

   Сходознавство. № 69 / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, НАН України ; [голов. ред. Д. А. Радівілов]. – Київ : Мошак М. І., 2015. – Укр., рос. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

67.52

Т 59

Торвальд, Ю.

   Сто лет криминалистики : Пути развития криминалистики / Ю. Торвальд ; под ред. Н. С. Алексеева. – с нем. М. Б. Колдаевой. – Москва : Прогресс, 1975. – 442 с., [16] л. ил. – Библиогр.: с. 411-436. – 18.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

65.29

Т 65

Трамп, Д.

   Путь наверх : советы о том, как добиться успеха, от тех, кто его достиг / Д. Трамп. – Минск : Попурри, 2005. – 304 с. – 18.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63.3(4НІМ)6-8

Т 77

Трубайчук, А. Ф.

   Брудершафт двох диктаторів : ХХ сторіччя: політика в портретах / А. Ф. Трубайчук. – Київ : Асоц. істориків "Істина", 1993. – 336 с. – Бібліогр.: с. 321-333. – 13.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

66.4(4УКР)

У 26

   Угода про асоціацію Україна-ЄС: перспективи та механізми імплементації : аналіт. доп. [№ 22] / Ін-т Євро-Атлантич. співробіт. ; авт.: О. Сушко [та ін.]. – Київ : Фонд Конрада Аденауера, 2014. – 52 с. – (Серія "Політична освіта"). – 15.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

88.5

У 45

   Україна та Польща: теоретичні проблеми соціокультурного процесу й практика формування діалогічної поведінки молоді : колект. монографія / [кол. авт.: Ю. П. Ємєльянова та ін.]. – Вид. 2-е, допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 178 c. : іл. – Бібліогр.: с. 159-171. – 50.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 2, ВА. – 1)

 

 

63.3(4УКР)-7

У-45

   Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Вид. 8-е, стер. – Київ : Укр. прес-група, 2015. – 400 с. : іл. – Перше вид. 2002 р. – 50.00.

            К-сть прим.:  4  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1, ЮПЛ. – 1, ВА. – 1)

 

 

63.3(4УКР)62

У 45

   Українська Головна Визвольна Рада : зб. док. за 1944-1950 рр. / [Закордон. частини ОУН]. – [Б. м.] : Вид. Закордон. Частин Орг. Укр. Націоналістів, 1956. – 356 с. – (Бібліотека українського підпільника ; ч. 3). – Назва на обкл.: УГВР в світлі постанов Великого Збору та інших документів з діяльності 1944-1951 рр. – 15.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

65.24я73

Ф 24

Фаріон, І. Д.

   Економіка праці та соціально-трудові відносини: організація, облік, аналіз, контроль : навч. посіб. для студентів екон. спец. / І. Д. Фаріон, Л. І. Жук ; М-во освіти і науки України, Терноп. акад. народ. госп-ва. – Тернопіль : Екон. думка, 2003. – 616 с. : табл. – Нормат.-прав. база. – Бібліогр.: с. 327-330. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

 

65.43(4УКР)я73

Ф 24

Фаріон, І. Д.

   Індустрія туристичного та готельного бізнесу : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / І. Д. Фаріон, С. М. Жукевич, Л. В. Аксьонова ; М-во освіти і науки України, Терноп. акад. народ. госп-ва. – Тернопіль : [б. в.], 2004. – 184 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 180-183. – 18.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.051я73

Ф 24

Фаріон, І. Д.

   Статистика торгівлі та сфери послуг : курс лекцій для студентів екон. спец. / І. Д. Фаріон, М. М. Базар ; М-во освіти і науки України, Терноп. акад. народ. госп-ва. – Тернопіль : Екон. думка, 2004. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283-284. – 18.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

75я54

Ф 50

   Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. № 1 (33) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – 130 c. – Бібліогр. в кінці ст. – 60.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

 

65.052я7

Ф 59

   Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку : практ. посіб. / Федерація профес. бухгалтерів і аудиторів України ; [авт.: О. Величко та ін.]. – Київ : Лібра, 1999. – 336 с. : табл. – Додатки. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

65.26я73

Ф 59

   Фінансово-господарський контроль і ревізія виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності : курс лекцій / В. С. Совінський, О. П. Завитій, Г. І. Ляхович, Н. М. Шостаківська ; М-во освіти і науки України, Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : [б. в.], 2005. – 380 с. – Бібліогр.: с. 377. – 15.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

65.052

Х 22

Харченко, С. І.

   Бухгалтерський облік виконання бюджетів : монографія. Кн. 2 / С. І. Харченко. – Київ : Кондор, 2016. – 544 с. : іл., табл. – Терміни та категорії. - Додатки. – Бібліогр.: с. 290-322. – 230.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

66.1(4УКР)

Х 30

Хвильовий, М.

   Україна чи Малоросія / М. Хвильовий. – Вид. 2-е. – Київ : Укр. прес-група, 2013. – 72 с., потр. – (Бібліотека газети "День" "Україна Incognita". Серія "Бронебійна публіцистика"). – 20.00.

            К-сть прим.:  4  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1, ЮПЛ. – 1, ВА. – 1)

 

 

65.053я73

Ч-34

Чебан, Т. М.

   Теорія економічного аналізу : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. М. Чебан, Т. А. Калінська, І. О. Дмитрієнко ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. техніч. ун-т ; за ред. В. Є. Труша. – Київ : Центр навч. л-ри, 2003. – 214 с. : іл., табл. – 17.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

 

66.3(4УКР)

Ч-45

   Чергові, проміжні, повторні вибори народних депутатів України 2012-2013 років : інформац.-аналіт. зб. / Центр. вибор. комісія ; [редкол.: М. В. Охендовський та ін.]. – Київ : ВАІТЕ, 2015. – 1056 с. – 250.00.

            К-сть прим.:  6  (СГЛ. – 1, ВА. – 1, СІЛ. – 2, ЮПЛ. – 2)

 

 

65.03я73

Ч-48

Черкашина, Н. К.

   Економічна історія : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Н. К. Черкашина. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 194 с. – Бібліогр.: с. 191-192. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

 

63.3(5ІНД)

Ч-82

Чувпило, О. О.

   Ідейно-політична боротьба в Індійському національному конгресі (20-30-ті роки ХХ ст.) / О. О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Всеукр. асоц. індологів. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – 322 с. – Присвячується 65-річниці проголошення Республіки Індія. – Бібліогр.: с. 274-318. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

67

Ч-92

Чупринський, Б. О.

   Філософсько-правові аспекти формування професійної культури майбутніх юристів : монографія / Б. О. Чупринський. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 140 с. – Бібліогр.: с. 128-140. – 50.00.

            К-сть прим.:  5  (СГЛ. – 2, ЮПЛ. – 2, ВА. – 1)

 

 

63.3(4УКР-4ВОЛ)6

Ш 12

Шабала, Я. М.

   Аграрні реформи на Волині у ХХ - на початку ХХІ ст.: передумови, перебіг та наслідки : монографія / Я. М. Шабала ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Терен, 2012. – 360 с. – Додатки. – 55.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.049

Ш 13

Шаблій, О. І.

   Суспільна географія. У 2 кн. Кн. 2 : Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства / О. І. Шаблій. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 706 с. : іл., табл. – 165.50.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63.3(4РОС)я73

Ш 23

Шапиро, А. Л.

   Историография с древнейших времен по XVIII век : курс лекций / А. Л. Шапиро ; Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 240 с. – 12.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

 

63.3(4РОС)

Ш 89

Штепа, П.

   Московство / П. Штепа. – Репр. відтворення. – [Б. м.] : [б. в.], [19..]. – 148 с. – Примітки. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.271я73

Ш 96

Шумелда, Я. П.

   Страхування : навч.-метод. матеріали для студентів усіх спец. / Я. П. Шумелда ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 96 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 72-80. – 8.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ВА. – 1)

 

 

63.3(4УКР)6

D 273

   Day and eternity of James Mace / under the overall editorship of L. Ivshyna. – Kyiv : Ukrainian Press Group, 2008. – 384 s. – (The Day’s Library "День" = Бібліотека газети "День"). – 50.00.

            К-сть прим.:  4  (РІВ. – 1, ВА. – 3)

 

 

63.3(4ПОЛ)6

F 478

Filar, W. T.

   "Burza" na Wolyniu z dziejow 27 Wolynskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej : studium hist.-wojsk. / W. T. Filar. – Warszawa : Lodzkie Zaklady Graficzne, 1997. – 288 s. : il. – Текст пол. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

 

63.3(4УКР)

K 81

Kolanczuk, A.

   Internowani zolnierze armii UNR w Kaliszu 1920-1939 / A. Kolanczuk. – Kalisz [etc.] : PATENT, 1995. – 96 s. : il. – Bibliogr.: s. 94-95. – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

 

65.291.3

K 87

Kotler, P.

   Principles of marketing / P. Kotler, G. Armstrong. – 4th ed. – Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1989. – 662 p. : ill. – Текст англ. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

 

63.3(4ПОЛ)

P 185

   Pamiec i Sprawiedliwosc : biuletyn. T. 40 / Gl. Komis. Badania Zbrodni przeciwko Nar. Pol., Inst. Pamieci Nar. – Warszawa : Inst. Pamieci Nar., 1997-1998. – 484 s. – Текст пол. – 6.00.

            К-сть прим.:  1  (СІЛ. – 1)

 

 

63.3(4ПОЛ)

T 888

   Tuchola : Oboz jencow i internowanych, 1914-1923 / oprac. Z. Karpus, W. Rezmer. – Torun : Wydaw. Uniw. Mikolaja Kopernika, 1997. – 236 s. : il. – (Oboz jencow i internowanych na ziemiach polskich, 1914-1924 ; t. 1). – Bibliogr.: s. 209-215. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

 

63.3(4УКР)-7

U 35

   Ukraine Incognita. TOP 25 / [under the general editofshif of L. Ivshyna]. – Kyiv : Ukrainian Press Group, 2014. – 384 s. : il. – (The Day’s Library "День" = Бібліотека газети "День"). – 60.00.

            К-сть прим.:  4  (РІВ. – 1, ВА. – 3)

 


1     2     3

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)