ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

143.

60.5я4

С 56

   Современная западная социология: классические традиции и поиски новой парадигмы : к XII Всемирному социологическому конгрессу (Мадрид, 1990 г.) : [реферативный сборник] / [под общ. ред. Ю. Н. Давыдова, Н. Л. Поляковой]. – Москва : ВИНИТИ, 1990. – 202 с. – (Социология). – Библиогр.: с. 201-202.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

144.

60.6(4УКР-4ВОЛ)

С 78

   Статистичний щорічник Волинь - 2014 / Голов. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. В. Ю. Науменка]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 490 с. – Предм.-алфавіт. покажч.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

145.

66.2(4УКР)я54

С 83

   Стратегічні пріоритети : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. № 1 (34) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. М. Бегма та ін.]. – Київ : НІСД, 2015. – 176 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

146.

78.3я4

С 91

   Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: В. С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 292 с. : іл. – Текст: укр., рос., пол., англ. – Бібіліогр. в кінці кожної ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

147.

85.11я54

С 91

   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. Вип. 39 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; [відп. ред. М. М. Дьомін]. – Київ : КНУБА, 2015. – 376 с. : іл. – Укр., рос. – Бібліогр.: в кінці кожн. ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

148.

67.0

С 91

   Сучасні проблеми порівняльного правознавства : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України [та ін.]. – Ужгород ; Київ : Говерла, 2015. – 216 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

149.

60я54

С 92

   Сходознавство. № 67 / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, НАН України ; [голов. ред. О. О. Хамрай]. – Київ : Мошак М. І., 2014. – 184 c. – Бібліогр. в кінці кожн. ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

150.

88.5

Т 45

Титаренко, Т. М.

   Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності : монографія / Т. М. Титаренко, О. М. Кочубейник, К. О. Черемних. – Київ : Міленіум, 2014. – 206 с. – Бібліогр: с. 197-205.

            К-сть прим.:  5  (СГЛ. – 2, ВА. – 3)

 

151.

65.37(4УКР-4ВОЛ)-05

Т 65

   Транспорт і зв’язок Волині, 2014 : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. В. О. Грабаровської]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 56 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

152.

67.3(0)я73

Т 76

Трофанчук, Г. І.

   Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Г. І. Трофанчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-е вид.. перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 446 с. – Термінол. слов. - Алф.-предм. покажч. – Бібліогр.: с. 11-12.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ВА. – 1)

 

153.

67.72(4УКР)

У 45

Україна. Закони.

   Закон України Про прокуратуру / Україна. Закони. – Київ : Антологія, 2014. – 128 с. – (Закон і бізнес ; № 41/44(1083/1086)). – Додаток.

            К-сть прим.:  5  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1, ВА. – 3)

 

154.

67.408(4УКР)

У 45

Україна, З.

   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 лист. 2010 року : (офіц. текст) / З. Україна ; [відповід. за вип. А. В. Паливода]. – Київ : Паливода, 2010. – 186 с. – (Кодекси України). – Додатки.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

155.

63.521(4=УКР)

У 45

   Україна та українці : іст.-етногр. мистец. альбом Івана Гончра : (вибр. арк.). – Київ : УЦНК "Музей Івана Гончара" : Оранта, 2006. – 344 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

156.

63.2(4УКР)я54

У 45

   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип . 11 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 416 с. – Наші авт. – Бібліогр. в кінці ст.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

157.

63.3(4УКР)62

У 51

Улянич, В. І.

   Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921-1933 роках / В. І. Улянич ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2004. – 84 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

158.

86.24

Ф 32

Федак, О.

   Не будь рабом! / О. Федак. – [Б. м.] : [б. в.], 2003. – 158 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

159.

88.5я73

Ф 33

Федоренко, Р. П.

   Психологія сім’ї : навч. посіб. / Р. П. Федоренко ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 362 с. – Бібліогр: с. 278-283.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

160.

63.3(4УКР-4ВОЛ)6

Ф 53

Філіпчук, Є. О.

   Забужани : Історія Отчого краю у дослідженнях, роздумах, спогадах, описах долі депортованих / Є. О. Філіпчук. – Луцьк : Гадяк Ж. П. : Волиньполіграф, 2013. – 400 с. : іл. – Бібліогр.: с. 396-397.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

161.

63.3(4ПОЛ)6

Ф 55

Филонова, С.

   Катынские медитации : эссе и очерки разных лет / С. Филонова. – Львів : Галицька вид. спілка, 2015. – 184 с. – Приложение.

            К-сть прим.:  5  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 2, ВА. – 2)

 

162.

87я73

Ф 56

   Философия = Philosophy : практикум / Л. Г. Дротянко, М. А. Абисова, С. Н. Ищук, Т. А. Пода. – Киев : Аграр Медиа Групп, 2014. – 98 с. – Библиогр. в конце тем.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

163.

88.4

Ф 79

   Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу : монографія / за наук. ред. Л. О. Кияшко. – Київ : Міленіум, 2014. – 314 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожного розд.

            К-сть прим.:  5  (СГЛ. – 2, СІЛ. – 1, ВА. – 2)

 

164.

63я54

Х 21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

   Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Історія. № 852. Вип. 41 / Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: С. І. Посохов та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 416 с. – Бібліогр. в кінці ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

165.

86.372(4УКР)

Х 93

   Християнська традиція Київської Русі : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. Волин. православ. богослов. акад. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату ; [орг. ком.: В. Вакін та ін.]. – Луцьк : ВПБА, 2015. – 352 с. – Відом. про авт. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

166.

76я2

Ч-25

   Частотный англо-русский словарь-минимум газетной лексики / сост.: П. М. Алексеев, Л. А. Турыгина. – Москва : Воениздат, 1974. – 266 с.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

167.

63.3(4УКР-4РІВ)

Ш 12

Шабаровський, В. В.

   Деражно: Хрестовоздвиженська церква на тлі історії : іст.-краєзн. нарис / В. В. Шабаровський. – Рівне : Азалія, 2006. – 152 с. – (Бібліотечка Рівненської "Просвіта" ; ч. 12). – Додатки. – Бібліогр.: с. 146-147.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

168.

63.3(4УКР-4ВОЛ)62

Ш 30

Шафета, П. Г.

   Люди і каїни : нариси, ст., памфлети / П. Г. Шафета. – Київ : Політвидав України, 1980. – 96 с.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

169.

63.3(4УКР)4я72

Ш 35

Швидько, Г. К.

   Історія України XVI-XVIII століття : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. К. Швидько ; М-во освіти і науки України. – Київ : Генеза, 2008. – 336 с. : іл. – Термінол. слов.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

170.

63.3(4УКР)-7я73

Ш 39

Шейко, В. М.

   Історія української культури : навч. посіб. : [для студ. і викл. ВНЗ] / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський ; М-во освіти і науки України. – 5-е вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 272 с. – Бібліогр.: с. 258-270.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

171.

65.30

Ш 66

Шкварчук, Л. О.

   Механізм регулювання цін на продовольчому ринку : монографія / Л. О. Шкварчук ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів : Простір-М, 2010. – 202 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 158-180.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

172.

63.3(4УКР)

Я 22

   Яворівщина і Краковеччина = Yavoriv and Krakovets : рігіонал. іст.-мемуар. зб. / Наук. т-во ім. Шевченка ; редкол.: В. Лев [та ін.]. – Нью-Йорк [та ін.] : [б. в.], 1984. – 852 с. + 1 к. – (Український архів ; т. 37). – Резюме англ. - Покажч. імен. –  (з дод.).

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

173.

63.3(4УКР)

Я 45

Якимович, Б. З.

   Україна та українці : Події далекі та близькі : вибр. пр. / Б. З. Якимович ; Львів.нац. ун-т ім. І. Франка [та ін.]. – Львів : Ощипок М. М., 2014. – 1086 с. – Покажч.: особ., геогр., предмет.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

174.

60.5

Э 40

   Экономическая социология и перестройка / общ. ред. Т. И. Заславской, Р. В. Рывкиной. – Москва : Прогресс, 1989. – 230 с. : ил. – Библиогр. в примеч.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

175.

63.3(4УКР)6

K 15

Kaminski, S.

   Lata walk i zametu na Ukrainie, 1917-1921 / S. Kaminski. – Bialy Dunajec ; Ostrog : Wolanie z Wolynia, 2015. – 136, VIII s. – (Biblioteka "Wolania z Wolynia" ; t. 96).

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

176.

63.3(4УКР)

L 979

   Lviv : a symp. on its 700th anniversary / Shevchenco Sci. Soc. – New York : Shevchenco Sci. Soc., 1962. – 432 p. : ill. – Текст англ.

            К-сть прим.:  2  (РІВ. – 1, ВЗФ. – 1)

 

177.

63.3(4ПОЛ)

M 425

   Materialy zrodlowe do dziejow Zydow w ksiegach grodzkich lubelskich z doby panowania Zygmunta III wazy, 1587-1632 / oprac. Gmiterek Henryk. – Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie- Sklodowskiej, 2014. – 246 s. – (Fontes Lublinenses ; № 6). – Текст пол.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

178.

66.4(4УКР)

N 739

   No security without values (the 29th story of freedom) : platform for Europ. security : 8th Kyiv Security Forum (Kyiv, May 28-29, 2015) : digest. – Kyiv : Open Ukraine Foundation, 2015. – 78 p. : ill. – Текст англ.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

179.

63.3(4ПОЛ)

S 187

Szumilo, M.

   Roman Zambrowski, 1909-1977: Studium z dziejow elity komunistycznej w Polsce / M. Szumilo. – Warszawa : Inst. Pamieci Narodowej, 2014. – 528 s. : il. – (Monografie ; t. 95). – Текст пол.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

180.

63.3(0)

S 666

Smal-Stocki, R.

   Slavs and teutons : The Oldest Germanic - Slavic Relations / R. Smal-Stocki. – Milwaukee : The Bruce Publishing Company, 1950. – 108 p. – Текст англ.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

181.

63.3(2)6

S 666

Smal-Stocki, R.

   The nationality problem of the Soviet Union and Russian communist imperialism / R. Smal-Stocki. – Milwaukee : The Bruce Publishing Company, 1952. – 474 p. – Текст англ.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

182.

63.521

S 859

Stingl, M.

   Indiani bez Tomahavku / M. Stingl. – Praha : Orbis, 1963. – 358 s. : il. – Текст чес. – Bibliogr.: s. 343-348.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

183.

63.3(4УКР)я43

U 35

   Ukraina: narracje, jezyki, historie / pod red. M. Gaczkowskiego. – Wroclaw : Sowa-Druk, 2015. – 260 s. – Текст: пол., укр., англ.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

1     2     3     4

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)